Producenci

NewsletterRegulamin sklepu internetowego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników, w tym nabywców, ze sklepu prowadzonego przez sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklepu w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – UMT Tomasz Król z siedzibą w 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ledóchowskiego 391/7, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 531-152-22-17, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: umnietaniej.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Allegro - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
 11. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

III. ZAMÓWIENIE

 

 1. W celu nabycia towarów i/lub usług w sklepie internetowym nabywca składa zamówienie, postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania zamówienia komunikatami lub informacjami.
 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 1. Składając zamówienie nabywca otrzymuje e-maile, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących zamówienia oraz możliwości podglądu statusu realizacji zamówienia.
 1. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez użytkownika towary i/lub usługi będą dostępne w magazynie lub u jej dostawców. użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie o anulowaniu zamówienia z powodu braku towarów i/lub usług w magazynie lub dłuższym terminie dostawy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie nabywcy istotnych postanowień Umowy Sprzedaży, w tym postanowień, o których mowa w art. 9.1. ustawy następuje w e-mailu potwierdzającym wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z dostawą towarów i/lub usług przez wydrukowane i przekazanie nabywcy, w szczególności w treści faktury i/lub specyfikacji zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie anulowanie zamówienia w ilości większej niż jedna sztuka.
 4. Użytkownicy mają możliwość skorzystania ze sklepu (w tym zawieranie umów) bez konieczności dokonywania rejestracji.
 1. Zawarcie umowy bez uprzedniej rejestracji w sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji regulaminu.
 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako użytkownika (w tym nabywcy).
 2. Z chwilą rejestracji, w sklepie tworzone jest konto użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach sklepu w związku z zawieranymi umowami. W ramach swojego konta użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w sklepie.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu umnietaniej.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, sprzedawca poinformuje o tym użytkownika.
 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, sprzedawca przesyła niezwłocznie użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania użytkownikowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 5. W przypadku umowy o świadczenie usług sprzedawca powiadomi nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

 

 

IV. Cena

 

 1. Ceny towarów i usług w Polsce podawane są w złotych polskich.  Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki. Koszty dostawy towaru/usługi do użytkownika podane są odrębnie.
 2. Strona internetowa pojawiająca się poza granicami Polski będzie posiadała cennik w innych walutach.
 3. Za towary i/lub usługi nabywca uiszcza cenę: gotówką lub przelewem bankowym lub ze środków pozyskanych z kredytu bankowego lub kartą płatniczą, najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów i/lub usług.
 1. Użytkownik dokonuje zamówienia towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez użytkownika.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


V. Koszty, termin i sposób dostawy

 

 1. O ile nie zostanie ustalone inaczej z nabywcą, zamówienie zostanie zrealizowane (wysłane) w terminie pokazanym w sklepie internetowym na stronie produktu po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów zamówienia.  W rzadkich przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni o czym nabywca zostanie poinformowany.
 2. Zamówione towary i/lub usługi mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez nabywcę na terenie Polski lub za granicą (za dodatkową opłatą).
 3. Dostawa może być realizowana transportem własnym pocztą lub pocztą kurierską.
 4. W zależności od wyboru przez nabywcę sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów i/lub usług w potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów zamówienia zostaną określone koszty dostawy które mogą ulec zmianie przy finalizacji zamówienia o czym nabywca będzie poinformowany.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji sprzedawca umożliwi nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania nabywcy towaru.

 


VI. Prawo odstąpienia od umowy, gwarancja

 

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru, a w przypadku gdy umowa zawarta na odległość dotyczy usług w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Chęć odstąpienia od umowy może być zgłoszona za pomocą formularza, ustnie lub telefonicznie.
 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, (4) towaru który został specialnie zamówiony pod klienta, 
 2. Nie przyjmuje się przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem. Koszty przesyłki zwrotnej nie są pokrywane. Kupujący ma obowiązek na swój koszt dostarczyć zwracany towar do siedziby przedsiębiorstwa.
 1. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 2. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

 

VII. Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

 

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Dokonywana jest rezerwacja towarów, a potwierdzane to jest poprzez mail zwrotny po zakończeniu procedury. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.W przypadku dokonania rezerwacji przez portal internetowy towaru oferowanego do odbioru osobistego w naszym sklepie w Warszawie, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w salonie sprzedaży UMT po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.  Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określonych produktów będzie wiążące tylko, jeżeli zostanie potwierdzone przez sklep umnietaniej.pl. 

 


VIII.Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niezgodności towarów z umową i/lub usług lub funkcjonowania sklepu internetowego kierując pisemną reklamację na adres:
  UMT Tomasz Król
  ul. Emilii Plater 9/11
  00-669 Warszawa
   

ewentualnie mailowo na adres: sklep@umnietaniej.pl

 1. W pisemnej reklamacji klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru i/lub usługi lub korzystania ze sklepu internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru i/lub usługi lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego, podstawę roszczenia, które podnosi klient (niezgodność towaru z umową, gwarancja) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru i/lub usługi, która jest jednocześnie gwarancją.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej na towar należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane na adres poczty elektronicznej.
 3. Informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru można uzyskać telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych zamówionych towarów powstałych w dostawie nabywca powinien je zgłosić w obecności dostawcy w momencie przyjmowania dostawy towaru oraz potwierdzić protokołem reklamacyjnym będącym w posiadaniu dostawcy.

 

IX. Oznaczenie przedsiębiorcy

 

Sklep internetowy pod adresem www.umnietaniej.pl prowadzi UMT Tomasz Król z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, adres: 05-160 Nowy Dwór Maz., ul. Ledóchowskiego 391/7.  Telefon 501-432-464. NIP: 531-152-22-17.

Sklep stacjonarny: UMT (duży banner iSerwis), ul. Emilii Plater 9/11, 00-669 Warszawa

 

X. Inne

 

 1. Firma zastrzega możliwość występowania błędów w opisie towarów i/lub usług.
 2. Występujące na stronie internetowej zdjęcia towarów są przykładowe i prezentują konkretnie przedstawione w nich modele lub prezentują pokazania kolorystyki.  
 3. Administratorem danych osobowych jest UMT Tomasz Król.  Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu zamówienia są przetwarzane przez UMT Tomasz Król wyłącznie w celu realizacji zamówień.  W zależności do decyzji klienta wyrażonej w zamówieniu dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym.
 5. Składając zamówienie klient akceptuje regulamin w brzmieniu z daty jego złożenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie wymienione wprost w regulaminie warunki realizacji zamówień są sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania bezpośrednio w sekcjach wskazanych w regulaminie.
 6. Postanowienia regulaminu nie uchybiają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, ustawy oraz innym przepisom mającym zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 7. Promocyjne ceny towarów obowiązują do wyczerpania zapasów lub do odwołania w części lub w całości. Termin wiążącego charakteru opisuje §7 regulaminu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Skontaktuj się

Nasza infolinia
jest czynna pon-pt 10:00 - 18:00

Tel:790-022-395 501-432-464

Kontakt
email